د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 14001

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 14001

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 18001

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 45001

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 9001

د کیفیت مدیریت سیسټم تصدیق 9001

د محصول سند

د اوکو ټیکس معیار 100 ضمیمه 4

د ګنډلو تار د اوکو ټیکس معیار 100 ضمیمه 6

د اوکو ټیکس معیار 100 ضمیمه 6

د کڅوړي کڅوړه د اوکو ټیکس معیار 100 ضمیمه 6

نړیوال ریسایکل سټندرد

GRS (د نړیوال ریسایکلینګ معیاري)