کلني محصول: 30000 ټنه

رنګ: د رنګ کارت د 800 رنګونو سره شتون لري، د کوچني مقدار امرونه هم د منلو وړ دي.